פרשת תרומה

כל יהודי יכול

הציווי בפרשתנו על עשיית והקמת המשכן לה' הוטל על כל עם ישראל, אנשים ונשים, בלי הבדל אם הם גדולים וחכמים או פשוטים ביותר. 

דבר זה מופלא כאשר מביאים בחשבון את מהותו של המשכן. בהקמת המשכן נוצר חידוש עצום, שלא היה קודם לכן – נבנה בית גשמי בעולם הזה, שבו שוכן ומתלבש הקב"ה בכבודו ובעצמו. על כך השתומם הנביא: "השמים ושמי השמים לא יכלכלוך, ואף כי הבית הזה?!". תמוה אפוא, איך דבר גדול כל כך יכול להיעשות על ידי כל יהודי, גם פשוט ביותר?

כאן אנו מגיעים לחידוש שהתחולל במהותו של עם ישראל לאחר מתן תורה. במעמד הר סיני בחר הקב"ה בעם ישראל מכל העמים ועשה ממנו מהות חדשה. הקב"ה נטל בני אדם גשמיים ועשה אותם "ממלכת כוהנים וגוי קדוש".

מאז מתן תורה קשור יהודי בעצם מהותו לקב"ה. לכן "ישראל אף-על-פי שחטא – ישראל הוא", שכן קיימת בפנימיותו 'נקודת היהדות', שאינה מניחה לו להתנתק לעולם מהקב"ה. רצונו הפנימי של כל יהודי הוא לקיים את רצון ה', ואם נדמה שהמצב שונה, אין זה אלא מפני ש"יצרו הוא שתקפו".

לכן יכול כל יהודי, גם פשוט ביותר, לעשות משכן לקב"ה, שכן מצד עצם מהותו הוא עומד בדרגה עליונה ביותר, עד שבכוחו לבנות בית שעליו יאמר הקב"ה: "ושכנתי בתוכם".

למרות אלפיים השנים שעברו מאז החורבן, אנו עדיין מצטערים על בית המקדש שחרב, ובכל יום אנו מתפללים כמה פעמים "שייבנה בית המקדש במהרה". כשם שבניין המשכן יכל להיעשות על ידי כל יהודי, כך גם בניין בית המקדש השלישי שייבנה במהרה בימינו – תלוי בתפילות ובמעשים הטובים של כל אחד ואחת, מבלי הבט על מדריגתו ועל מעמדו ומצבו.

ובעצם, בניין בית המקדש השלישי מתחיל מבניין בית מקדש פרטי בביתו של כל אחד. אל תשאירו את המשכן והמקדש להיסטוריה. גם עכשיו, כשעדיין לא נבנה בית המקדש השלישי, בית המקדש הוא ענין אקטואלי, וזאת מפני שהציווי על בניין המשכן כולל גם משמעות של קידוש הבית הפרטי של כל יהודי.

בפסוק נאמר: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". לא כתוב "ושכנתי בתוכו", כמו שמתבקש מבחינה תחבירית, אלא "ושכנתי בתוכם". מסבירים חז"ל שהפסוק מרמז לכך שהשכינה שורה "בתוך כל אחד ואחת מבני ישראל". וזאת במיוחד על ידי בניין בית המקדש האישי, כלומר, על ידי שכל אחד מנצל את כוחותיו הפרטיים לקדושה, והופך את ביתו למקום הגאה בהשתייכותו לעם ישראל, לתורת ישראל ולאלוקי ישראל.

נכתב על ידי הרב שמחה זאיאנץ – צעירי אגודת חב"ד קריית טבעון

www.chabadkt.co.il