מטה המאבק נגד הקמת שדה תעופה בעמק יזרעאל לבג"ץ :

הקמת שדה התעופה משלים נתב"ג ברמת דוד תחייב פינוי בתי תושבים במס ישובים.

שדה תעופה ברמת דוד יפגע בחברות התעופה הישראליות

הבוקר ( יום ג') הגיש מטה המאבק נגד הקמת שדה תעופה בעמק יזרעאל עתירה לבג"ץ נגד מוסדות התכנון והבנייה ומשרדי הביטחון, התחבורה והאוצר . מטה המאבק בפנייתו לבג"ץ דורש לעצור ולבטל את קידום התכנית להקמת שדה תעופה בינלאומי משלים נתב"ג ברמת דוד שבעמק יזרעאל.
לטענת מטה המאבק החלטות המועצה הארצית בעניין הקמת שדה התעופה המשלים ברמת דוד ובנבטים וכן הדו"ח עליו מבוססות החלטות אלה (סקר האתרים לאיתור שדה תעופה בינלאומי משלים), מבוססים על נתונים שגויים ועל ניתוח מוטעה ואינם לוקחים בחשבון מידע רלוונטי ומהותי להקמת שדה התעופה הבינלאומי ה – 2 במדינת ישראל .
במסגרת העתירה טוענים במטה המאבק כי בהתאם לדין הבינלאומי מספר בלתי מבוטל של תושבים ביישובים הקיימים בעמק יזרעאל נמצאים בתוך הטווח האסור לאכלוס והקמת שדה תעופה בינלאומי ברמת דוד תחייב את פינויים. בעוד שחלופות אחרות שנבחנו במסגרת הדוח נמצאות באזורים לא מיושבים כמו צקל"ג ונבטים. בנוסף חלופות אלו יאפשרו בעתיד הרחבה של שדה התעופה, ככל שיהיה בכך צורך ואילו באם יוקם שדה תעופה בעמק יזרעאל לא ניתן יהיה בעתיד להרחיב את השדה.
העתירה עוסקת בחמישה פגמים עיקריים בממצאים אותם מציג הדו"ח שעל פיהם התבססה המועצה הארצית לתכנון ובניה בעת שדה בבחירת החלופות :
1. לא נבחנו כלל הפרמטרים והחלופות הרלוונטיים – לא נעשתה כל עבודה מתודית סדורה ומקצועית בעת הכנת הדוח – חלופות שנמצאו ראויות בעבר, נפסלו בשלב מוקדם של הבדיקה, ללא נימוקים ראויים.
חלופות טובות וראויות נפסלו בשלב מקדמי ביותר וכלל לא נבחנו באותו אופן שבו נבחנו האתרים נבטים ורמת דוד. זאת, אף שסביר להניח שבפרמטרים רבים, חלופות אלו עדיפות על פני חלופת רמת דוד, למשל, בכל הנוגע לקיומו של שטח פנוי שלא יחייב פינוי תושבים, ולנזקי רעש, כפי שיקרה באם יוקם שדה התעופה ברמת דוד.
באם הדו"ח היה מתבסס על תשתית עובדתית מספקת, אזי חלופת רמת דוד הייתה נפסלת בשלב מקדמי ביותר של הבחינה; וחלופות אחרות היו מקבלות את המלצת הוועדה ומובאות בפני המועצה.
2. הדו"ח חרג מן המסגרת הנורמטיבית המתחייבת על פי חוקי התכנון והבנייה – הדו"ח חרג בראש ובראשונה מתמ"א 15 "תכנית מתאר ארצית לתפרושת שדות התעופה" ומכוח החקיקה והרגולציה הישראלית והבינלאומית החלה על הקמה והפעלה של שדות תעופה. חריגה זו פוגעת לא רק בלגיטימציה של הדו"ח, כי אם גם ביכולת הוציא את הקמת שדה התעופה לפועל. הרגולציה הישראלית והבינלאומית מגדירה באילו תנאים ניתן להקים שדה תעופה לטענת העותרים הדו"ח חרג מאותם תנאים ואף התעלם מאחרים .
3. הדו"ח התבסס על תשתית עובדתית חלקית, חסרה, ולעתים אף שגויה, לא הביא בחשבון את כל הנתונים הרלוונטיים, ולעתים אף הביא בחשבון נתונים שגויים. למשל, בהשוואה בין החלופות השונות, הדו"ח התעלם מחלקו הצבאי של שדה התעופה המשלים, ככל שיקום ברמת דוד, והשווה רק "חצי" ממנו ליתר החלופות. בנוסף, הקמת שדה תעופה משלים בחלופת רמת דוד מחייבת היערכות מקדימה של שדה התעופה הצבאי הקיים, שמשמען עלויות כספיות גבוהות שכלל לא נלקחו בחשבון. הדו"ח כלל לא התייחס להערכות הנדרשת של שדה התעופה הצבאי באם יוקם השדה הרמת דוד וכן ולעלויות הנדרשות בעקבות ההערכות זו.
4. ההמלצה על חלופת רמת דוד נובעת ממתן משקל-יתר לנימוקים ולשיקולים ביטחוניים – שיקולים שכלל לא נכללו בדו"ח ואינם חשופים לביקורת, הגם שאין דבר חסוי בשדה תעופה צבאי שישולב בשדה תעופה אזרחי. אחרת לא ניתן להסביר המלצה זו.
בחירת החלופות נעשתה על פי 4 חלופות עיקריות: תקציב ומימון, צרכי התעופה והתחבורה, מגבלות הבניה שהקמת השדה תחייב להטיל וביטחון . הנימוק הביטחוני הוא, אם כן, שיקול אחד בלבד מיני ארבעה, אלא שנראה שבפועל הוא היה השיקול היחיד שהנחה את מחברי הדו"ח, מבלי שניתן לכך כל ביטוי.
5. המלצת הדו"ח אף פוגעת בזכויות של תושבי עמק יזרעאל מעמידה אותם בפני סכנת חיים והפגיעה הצפויה בבריאותם, באיכות חייהם.
כאמור, במסגרת העתירה דורשים תושבי עמק יזרעאל לעצור את תהליך התכנון להקמת שדה תעופה בינלאומי משלים, הנמצא בעיצומו, לבטל את מסקנות הדו"ח (סקר האתרים לאיתור שדה תעופה בינלאומי משלים) ולערוך דו"ח חדש שיסקור בצורה מקצועית וממצה את כלל החלופות המתאימות, תוך התחשבות בכלל השיקולים הרלוונטיים, לרבות התכנון של חלקו הצבאי של שדה התעופה המשלים בחלופת רמת דוד. זאת, על מנת שבפני המועצה הארצית ומשרדי הממשלה האמונים על הפרויקט, תהא פרושה תמונה עובדתית שלמה, מדויקת ואמינה הכוללת ניתוח מלא ומדוייק של כל החלופות האפשריות, שתאפשר השוואה בין החלופות. רק ניתוח מלא לאחר בחינת התשתית העובדתית המלאה יאפשר למשיבים לתכנן ולבצע את הפרויקט בצורה מיטבית. בכך, ייחסכו בזבוז מליארדי שקלים מהקופה הציבורית, פגיעות מיותרות בגוף, ברכוש, בחיים ובסביבה ובכייה לדורות.
בנוסף במסגרת העתירה, טוען מטה המאבק כי שדה תעופה משלים בדירוג C4 כפי שאמור לקום ברמת דוד יפגע בחברות התעופה הישראליות, שכן 75% מדגמי המטוסים המופעלים בטיסות לישראל יכולים לנחות רק במסלול ארוך יותר מזה שניתן להקים ברמת דוד, וככאלה לא יוכלו לנחות בשדה התעופה המשלים המתוכנן על פי הדו"ח.
שדה תעופה בדירוג C4 שהמסלול בו קצר יחסית (כמו ברמת דוד) יפגע משמעותית באפשרותן של החברות הישראליות להפעיל את מטוסיהן. יתרה מכך, מאחר ששדה התעופה המשלים אמור לשמש כחלופה לנתב"ג במקרה של השבתה זמנית – הפגיעה בחברות הישראליות מתעצמת; שכן בהיעדר חלופה מספקת, החברות הישראליות לא תוכלנה כלל להפעיל מחצית ממטוסיהן בישראל. פגיעה זו מחייבת לפסול את חלופת רמת דוד.
כמו כן, הפעלת שדה תעופה המתאים ל-20 מיליון נוסעים בכל שנה מחייבת לכל הפחות מספר כפול של עמדות חנייה, לרבות עמדות חנייה למטוסים רחבי גוף, מהנתון שנלקח בחשבון בדו"ח – 39 עמדות חניה על פני שטח של 36 דונם. שהרי, המטוסים הנוחתים בשדה התעופה אינם בהכרח טסים מייד לאחר הנחיתה, ולעתים, עליהם לשהות פרק זמן מסוים בשדה התעופה, למשל, במקרה של תקלה, עוצר לילה, עיכוב וכדומה. בחישוב מקומות החניה, הדו"ח התעלם לחלוטין מאפשרות זו.
השוואה לשני שדות תעופה אחרים בישראל, נתב"ג ושדה התעופה רמון בתמנע, מדגימה כי הנתונים המוצגים בדו"ח אינם ריאליים ולא ישרתו את היקף התנועה המתוכנן של שדה התעופה המשלים: במבנה הקיים של נתב"ג ישנן למעלה מ-70 עמדות חנייה, יותר מ-20 מתוכן מתאימות גם למטוסים רחבי גוף; שדה התעופה רמון מתוכנן לתנועה של כ-4 מיליון נוסעים, ולפיכך כולל 7 עמדות חנייה למטוסים רחבי גוף ו-9 עמדות חנייה למטוסים צרי גוף, בשטח כולל של כ-14,000 דונם.
שטחו המינימלי של שדה התעופה המשלים צריך לעמוד על למעלה מ-6,000 דונם. משכך, תנאי הסף שעניינו "שטח הפוליגון" אינו מתאים להגשמת הנחות היסוד המפורטות בדו"ח שכן שדה התעופה ברמת דוד יהיה בשטח של כ 3000 דונם בלבד ולכן לא יכולה להיות מחלוקת כי חלופת רמת דוד אינה מתיישבת עם תנאי סף זה.

גיל דייגי , דובר מטה המאבק נגד הקמת שדה תעופה בעמק יזרעאל:" התנהלות מדינת ישראל בכל הקשור להקמת שדה תעופה משלים לנתב"ג הינה התנהלות חובבנית ולא מקצועית שתהיה בכייה לדורות. הקמת שדה תעופה בעמק יזרעאל תוביל לעקירת תושבים מבתיהם ולבזבוז מיליארדי שקלים שעלולים לרדת לטמיון, וכל זאת בעת שקיימת חלופה ראויה הרבה יותר המוסכמת על ידי כל הגורמים והמומחים והיא חלופת נבטים שבנגב. אנו בטוחים כי בג"ץ יכנס לעובי הקורה, יבחן את הנושא, ויקבל את ההחלטה הנכונה וזאת בניגוד לכל גורמי התכנון במדינת ישראל שהיו שותפים לתהליך קלוקל זה עד כה".